ارفع  1401/01/20

محدوده حمایت و مقاومت مشخص شده است 

بنی فاطمه