مهم ترين کندل(شمع) در نمودار  تحلیل تکنیکال کندل Hammer یا چکش می باشد .که وقتی در کف ها ديديم می تواند يک الگوی برگشتی باشد و چنانچه با آموخته های ما در تحليل کلاسيک هماهنگ شود
نتيجه به مراتب بهتری خواهد داد ، يعنی چنانچه يک واگرايی مثبت مشاهده شود و همزمان يک کندل hammerمشاهده شود تلفيق اين دو می تواند يک پوزيشن خريد خوب باشد .
شکل زير آرايش کندل همر ميباشد که سفيد يا سياه بودن آن فرقی نمی کند 

 

يک نوع ديگری از hammerنيز وجود دارد که به inverted Hammerيا چکش معکوس معروف است که به فرم زير می باشد که آن هم بيانگر مثبت شدن قيمت ميباشد .که فرم آن
مانند شکل زير ميباشد :