تحلیل تکنیکال بمپنا 
1-قیمت در یک کانال صعودی در حرکت است .
2-قیمت با حجم معنی دار، درحال ترک رنج حرکتی یکماهه بین 670 -750 تومان است.
3-مقاومت اصلی سهم در تقاطع سقف کانال و سطح هندسی 860 تومان قرار گرفته است .
4-حفظ روند / کانال صعودی مشخص شده روی نمودار ،برای حرکت صعودی میان مدت سهم اهمیت دارد