نوری   1401/01/21

محدوده حمایت و مقاومت مشخص شده

بنی فاطمه