در این نماد شاهد تشکیل الگوی سرو شانه در انتهای روند نزولی، شکسته شدن خط گردن و تکمیل پولبک به خط گردن شکسته شده همراه با گارد صعودی سهم هستیم. 

بنی فاطمه