در محدوده مهم مقاومتی 560
احتمال کمی استراحت کند- در صورت شکست مقاومت 560 بسمت محدوده 640 حرکت خواهد کرد

بنی فاطمه