خگستر  1401/01/20  محدوده حمایت و مقاومت مشخص شده است

بنی فاطمه