در بررسی تکنيکال با یک دیتای مشخص سر و کار داریم اما بر اساس نوع تحليل و سليقه و روش تحليل همين دیتای مشخص را به یک نوع مشخص در می آوریم ، که انواع و اقسام آن در زیر معرفی می شود .

 


نمودارها به چند دسته تقسيم می شوند :


1.نمودار ميله ای:
همانطور که از اسمش پيداست بصورت یک ميله می باشد. در نمودار ميله ای قيمت های باز شدن ، بالایی ، پایينی ، بسته شدن را نشان می دهد. آن خط کوچکی که در سمت راست ميله قرار دارد قيمت بسته شدن و خطط کوچک سمت چپ بيانگر قيمت باز شدن است. نمودار ميله ای بصورت شکل زیر می باشد .


2.نمودار خطی
همانطور که از اسمش پيداست بصورت یک منحنی خطی ممتد است که گسستگی در نمودار وجود ندارد. نگفته پيداست در این نمودار فقط قيمت پایانی رسم می شود . شکل زیر نمونه ای از نمودار خطی می باشد .

3.نمودار شمعی
این نوع نمودار نسخه ژاپنی نمودار مله ای است و اکنون کمتر کسی است که نمودارش بصورت شمع های ژاپنی )کندلستيک ( نباشد . نمودارهای های ژاپنی مانند نمودارهای ميله ای دارای چهار بخش قيمت پایانی ، بالایی ، پایينی ، باز شدن را نشان می دهند . در نمودارهای شمعی ان خط هایی که بالا و پایين کندل وجود دارند شادو )سایه( ناميده می شوند که بيانگر محدوده نوسان قيمت در روز می باشند . قسمت پهن و کلفت که بدنه ناميده می شود فاصله بين قيمت باز شدن و قيمت پایانی ميباشد .
نکته: در کندل منفی یعنی روزی که بازار منفی است قيمت بازگشایی بالا و قيمت بسته شدن پایين است و در روز کندل مثبت برعکس می باشد .
در شکل زیر نمونه ای از تصویر کندلی و همينطور ميله ای را در دو حالت بازار مثبت و منفی نشان ميدهد .

در شکل زیر هم یک چارت را که بصورت کندلی مي باشد نشان مي دهد که بروشنی پيداست زیبا تر و قابل فهم تر و ملموس تر از بقيه نمودارهاست .

4.نمودارهای نقطه و رقم
این نوع نمودار توسط عده معدودی از تحليل گران مورد استفاده قرار می گرد و تعداد استفاده کنندگان آن در ایران بسيار اندک است، اما روش هایسودآوری از آن را ( بعنوان مثال روش سه ال بی طراحی کرده اند. در این چارت ستون X به معنای افزایش قيمت و ستون o به معنای کاهش قيمت می باشد. اخطارهای خرید و فروش در این نمودارها بصورت دقيق بيان می شود.