مراحل دریافت کدبورسی اشخاص حقوقی به شرح ذیل می باشد:

سجامی شدن تمامی اعضای هیأت مدیره

 ثبت نام شرکت در سامانه سجام و هم چنین احراز هویت شرکت از طریق کارگزاری ها و یا شعب منتخب پیشخوان دولت

مراجعه مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به شرکت کارگزاری ارگ هومن و تکمیل  فرم ثبت نام معاملات برخط

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کدبورس اشخاص حقوقی:

- تصویر آگهی ثبتی

-تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس

- تصویر روزنامه رسمی- آگهی تغییرات

- تصویر اساسنامه

- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره

- ارائه نامه درخواست دریافت کد معاملاتی خطاب به کارگزاری ارگ هومن در سربرگ شرکت

- معرفی شماره حساب و شبا و همچنین آدرس ایمیل در سربرگ شرکت و با مهر شرکت و امضای مدیرعامل

- معرفی نماینده شرکت در سربرگ شرکت و با مهر شرکت و امضای مدیرعامل