حفظ سطح 250 تومان بسیار مهم است و معاملات سهم تاثیر مهمی در جو بازار دارد./بنی فاطمه