چنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم اصلاح فرسایشی داشته است و حجم معاملاتی خوبی دارد و باید منتظر شکست و تثبیت، نقطه تریگریی باشیم.

بنی فاطمه